Regulamin konkursu „Podaj dalej”

Regulamin programu promocyjnego TrenerGURU „Podaj dalej i odbierz kupon”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Programu Promocyjnego TrenerGURU pod nazwą „Podaj dalej i odbierz kupon” (dalej: Program) jest spółka Globe Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-523 Poznań) przy ul. J.H. Dąbrowskiego 75/91, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000330003, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
 2. Program prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na portalu www.trenerGURU.pl
 3. Czas trwania Programu obejmuje okres od 01.04.2016 roku do 30.05.2016 roku lub do wyczerpania nagród przewidzianych w Programie.
 4. Program przeznaczony jest dla konsumentów i ma na celu zwiększenie zasięgu portalu trenerGURU.pl, ilości zarejestrowanych Użytkowników oraz promowanie marki Trener GURU.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące konsumentami w rozumieniu 22[1] k.c, które spełnią następujące warunki:
  1. Zarejestrują konto na TrenerGURU.pl i pobiorą indywidualny link polecający.
  2. Z przesłanego przez Uczestnika linku zarejestruje się minimum 10 Specjalistów Trenerów/Dietetyków/Fizjoterapeutów.
  3. Wyślą zgłoszenie z poziomu swojego konta na TrenerGURU.pl.
  4. Każdy z uczestników Programu może dokonać nieograniczonej liczby zgłoszeń, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w pkt 2.

III. NAGRODY W PROGRAMIE

 1. W Programie przewidziano następujące nagrody:
  1. nagroda w postaci bonu o wartości 150 zł brutto do wykorzystania w sklepie internetowym http://diet-food.pl/.
  2. Zdobywca nagrody w Programie nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną ani na inną nagrodę rzeczową.
  3. Osoba nagrodzona w Programie nie może domagać się, aby nagroda posiadała szczególne właściwości. Organizator zastrzega, że wizerunki nagród umieszczone na ulotkach promocyjnych i materiałach informacyjnych mogą różnić się od nagród przyznawanych w Programie.
  4. Uczestnicy Programu nie mogą bez zgody Organizatora przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
  5. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Każdy Uczestnik Programu może zdobyć więcej niż jedną nagrodę.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator Programu Promocyjnego zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont założonych z linku polecającego Uczestnika Programu.
 3. Wszystkie założone konta muszą być kontami stworzonymi przez osoby fizyczne je reprezentujące, które będą Trenerem wybranej dyscypliny sportu, Dietetyka, Fizjoterapeuty oraz zawierać prawdziwe dane.
 4. Jedna osoba fizyczna może posiadać w portalu jedno konto.
 5. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości (np. założenie konta bez wiedzy osoby, które profil został stworzony; podanie nieprawdziwych danych) Organizator Programu Promocyjnego zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji takiego Uczestnika Programu lub usunięcia kont, w których wykryto nieprawidłowości.
 6. Nagrody wydawane będą konsumentom przez Organizatora po pozytywnej weryfikacji kont zarejestrowanych z polecenia Uczestnika Programu w ciągu 5 dni od otrzymania zgłoszenia.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnicy dokonując zgłoszenia wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Programu. Dane osobowe uczestników Programu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w „Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Programu jest Organizator. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawienia.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być przesyłane na piśmie na adres Organizatora: Globe Group Polska Sp. z o.o., (60-523 Poznań), ul. J.H. Dąbrowskiego 75/91, z dopiskiem: „Reklamacja TrenerGURU”, nie później niż do dnia 14.06.2016 roku. Decyduje data stempla pocztowego.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać pełne dane teleadresowe Uczestnika składającego reklamację oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny złożenia reklamacji.
 4. Reklamację będą rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.
 5. Powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji zostanie dokonane w formie pisemnej na adres wskazany w reklamacji.
 6. Organizator nie odpowiada za sposób dostarczania listów reklamacyjnych przez Pocztę Polską lub innego dostawcę.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Programem będą rozstrzygane przed Sąd właściwy według siedziby Organizatora.
 2. Zasady Programu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony  w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
 3. Podczas trwania Programu, informacje dotyczące Programu uzyskać będzie można pod numerem telefonu infolinii: 61 847 40 07. Koszt połączenia: zgodnie z cennikiem operatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Programu.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody, lub jej wykorzystania, z przyczyn leżących po stronie uczestnika Programu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody.
 9. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody.
 10. Niniejszy Regulamin Programu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.trenerGURU.pl